×
SHIMANO JC-Q20V [游動丸] [存貨調整]

SHIMANO JC-Q20V [游動丸] [存貨調整]

可快速替換鯛魚頭

已售出 1

NT.330
SHIMANO JC-Q15V [游動丸] [存貨調整]

SHIMANO JC-Q15V [游動丸] [存貨調整]

可快速替換鯛魚頭

已售出 1

NT.310
SHIMANO JD-Q12U [路亞硬餌]

SHIMANO JD-Q12U [路亞硬餌]

能根據潮水狀況 迅速更換重量和膠裙顏色
也經過多次測試強度 不會在做釣途中分開

已售出 1

NT.390
SHIMANO JD-Q80U [路亞硬餌]

SHIMANO JD-Q80U [路亞硬餌]

能根據潮水狀況 迅速更換重量和膠裙顏色
也經過多次測試強度 不會在做釣途中分開

已售出 0

NT.360